By Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom - Brazil v Scotland 22, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25803747
By Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom - Brazil v Scotland 22, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25803747

Szkocja mistrzem Europy!

Do głębi poruszeni trzeźwą i wspólnotową postawą Szkotów, postanowiliśmy odpowiedzieć na ich apel tą oto odą do sióstr i braci Szkotów – za jedność waszą i naszą!

        

scroll down for English version

Eheu!

Idąc ku górze plusów

Dotarliśmy do zera

czyli płaszczyzny.

 

Będzie jeszcze dół

będzie jeszcze minus

godziny, miesiące, lata

wznoszenia i opadania

i opadania.

To nas czeka

i to już wiemy. Jesteśmy gotowi na wszystko, choć

niekoniecznie.

Zwłaszcza nieuniknionej śmierci

Wolelibyśmy uniknąć.

Dlatego dociskamy gaz!

 

Jesteśmy ludźmi Zachodu.

Zachodzą nam słońca i zmiany

Jedne po drugich.

Nieskończenie wiele

jednych i drugich.

Aż się w głowie kręci.

Jesteśmy gotowi na niegotowość

(a może na odwrót).

Czekamy na blond-zakapiora.

Dmuchamy w ogień końca,

o którym nie chcemy nic wiedzieć.

 

O bracia Szkoci i siostry

Powstaliście tymczasem

ze swoją piękną odezwą.

Pieśnią – waszą i naszą.

Oświeceni z wieży Hume’a w Edynburgu

Rzucacie swoje

wyzywające nie

wielkiemu Nie

zmierzchu planety

Ratując człowieczeństwo europejskich ludów!

O siostro z wyspy wysoko

zawiesiłaś poprzeczkę

ostatniemu Europejczykowi!

 

(Oto ród panów w spódnicach

którzy chadzają pod rękę

z rozsądkiem historii

grając na dudach.

Jesteście mistrzami – tak!)

 

Teraz wszyscy musimy być lepsi

Wszyscy musimy być Szkotami.

Grać na dudach historii. Założyć spódnice.

Nie muszą być w kratkę.

Co nas nie wzmocni

To nas zabije.

(Jak powiedział Hume.)

 

Nadchodzące dni

będą śpiewać hymny

dzisiejszym marzycielom

nieskończone hymny.

Szkocjo, będziesz jeszcze Europą.

Europo, będziesz jeszcze Szkocją.

 

Niech nasza miłość

będzie pełna podziwu!

 

 

 

Scotland the European champion!

 

Alas!

Walking up the plusses

We’ve  reached zero

or the plateau.

 

There will still be down

There will still be minus

hours, months, years

climb and descent

and descent.

It’s waiting for us

and we already know. We are ready for everything, although

not necessarily.

Especially inevitable death

We’d prefer to avoid.

That’s why we put the pedal to the metal!

 

We are the people of the West.

The suns and changes set on us

One after the other.

Infinitely many

One and another.

Until the head spins.

We are ready for unpreparedness.

(or perhaps vice versa).

We await the blond thug.

We blow on the fire of the end,

of which we want to know nothing.

 

Oh Scots brothers and sisters

Meanwhile you’ve risen

with your beautiful call.

The song.

Your song and ours.

Enlightened from the tower of Hume in Edinburgh

You throw your

challenging no

at the great No

of the planet’s twilight

Saving the humanity of European peoples!

O sister of the island you’ve

set the bar high

for the last European!

 

(There are the masters in kilts

who walk arm in arm

with a sense of history

playing the bagpipes.

You are the champions – yes!)

 

Now we all need to be better

We all must be Scots.

Play the bagpipes of history. Wear kilts.

They need not be tartan.

What does not strengthen us

Will kill us.

(As Hume said.)

 

The coming days

they will sing hymns

to today’s dreamers

endless hymns.

Scotland, you’ll still be Europe.

Europe, you’ll still be Scotland.

 

And let our love

be full of admiration!

DATA PUBLIKACJI: 1 lipca 2016
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 22 sierpnia 2016